POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA STREFA UCZNIA KIERUNKI KONTAKT REKRUTACJA 🔽

Technik Administracji z prawem Unii Europejskiej

Czas nauki: 2 lata | Czesne m-c: 0zł

Charakter przyszłej pracy i zatrudnienia:

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie Technik Administracji jest przygotowanie absolwenta do prac związanych z: gromadzeniem dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym,wewnętrzną koordynacją działalności jednostek organizacyjnych,sporządzaniem sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań, opracowywaniem projektów aktów administracyjnych, prowadzeniem postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej,prowadzeniem podstawowej dokumentacji księgowej, planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowaniem majątkiem oraz nadzorowaniem innych pracowników. Technik Administracji posiada kwalifikacje zawodowe związane z rozumieniem i stosowaniem w praktyce norm prawnych, przejawiające się w poszanowaniu zasad służących organizacji każdej zbiorowości ludzkiej.

Technik Administracji może być zatrudniony w administracji rządowej i administracjach specjalnych, jednostkach samorządu terytorialnego - w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

Przedmioty objęte planem nauczania:
✔ Ekonomika przedsiębiorstw
✔ Język angielski (zawodowy)
✔ Organizacja pracy biurowej
✔ Polityka społeczna i prawo Unii Europejskiej
✔ Prawo administracyjne i prawo finansów publicznych
✔ Prawo cywilne
✔ Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
✔ Prawo rodzinne i opiekuńcze oraz prawo gospodarcze
✔ Rachunkowość i analiza ekonomiczna
✔ Socjologia i psychologia społeczna
✔ Technika biurowa
✔ Wstęp do nauki o państwie i prawie
✔ Zarys statystyki

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ