POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA STREFA UCZNIA KIERUNKI KONTAKT REKRUTACJA 🔽


RODO

Słupsk, dnia 25 maja 2018 roku.

INFORMACJA ADMINISTRATORA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, z 4.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, że administratorem jest Dyrektor ds. administracyjno-prawnych Policealnej Szkoły Medycznej w Słupsku, przy ul. H. Kołłątaja 32, 76-200 Słupsk która przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Dane gromadzone i przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g oraz art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z ustawą - Prawo oświatowe i ustawą o systemie informacji oświatowej.

Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

W sprawach ochrony danych osobowych kontakt telefoniczny: (0-59) 72-81-444 lub e-mail: polmed32@op.pl

ADMINISTRATOR