POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA STREFA UCZNIA KIERUNKI KONTAKT REKRUTACJA 🔽

Zanim przejdziesz do dokumentów

Pamiętaj aby wybrać interesujący Cię kierunek!

Dostępne kierunki


WARUNKI PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO POLICEALNEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ


I. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów:
Aby złożyć dokumenty do naszej szkoły:

✔ Musisz posiadać wykształcenie średnie (nie jest wymagana matura)

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na semestr pierwszy, obowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

✔ Kwestionariusz Osobowylub wypełnij w sekretariacie szkoły,

✔ Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał),
✔ Obowiązkowe tylko jeżeli uczeń chce mieć legitymację: 1 zdjęcie (z imieniem i nazwiskiem na odwrocie) .
✔ Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki, zgodnie ze wzorem określonym przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia (Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2014 r.).

II. Przyjmowanie kandydatów do szkoły:

1. Aby się uczyć w naszej szkole nie musisz zdawać żadnych egzaminów wstępnych - liczy się kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc na każdym kierunku jest jednak ograniczona - im szybciej złożysz do nas komplet dokumentów, tym większą masz pewność, ze rozpoczniesz naukę na wybranym przez siebie kierunku.
2. O przyjęciu kandydata na I - semestr danego kierunku decyduje kolejność zgłoszeń oraz czy zgłosi się grupa minimum 20 osób.

III. Postanowienia końcowe:

1. Informacji w sprawie rekrutacji udziela sekretariat szkoły.
2. Niekompletne dokumenty kandydatów nie będą przyjmowane, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków.

*Wyciąg ze statutu szkoły w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610).